Koncepcia našej činnosti spočíva nasledujúcich základných pilieroch:

  • notár je rodinný priateľ, ktorý vypočuje a snaží sa pochopiť,
  • po oboznámení sa s problémom hľadáme najvhodnejšie riešenie,
  • spokojnosť klienta je na prvom mieste a tomu prispôsobujeme komunikáciu s ním,
  • notár vystupuje ako nezávislý arbiter spravodlivosti,
  • každý klient je jedinečná osobnosť so svojimi potrebami a črtami a tomu prispôsobujeme náš prístup.

Notár je štátom určenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).

Notári svojim postavením a svojou činnosťou dbajú o usporiadanie a istou v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom.

Pri výkone notárskej činnosti postupuje notár nestranne a nezávisle. Viazaný je len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi.

Pri výkone notárskej činnosti má notár postavenie verejného činiteľa. Vykonávanie notárskej činnosti je výkonom verejnej moci.