Listiny vyhotovené v rámci notárskej činnosti (teda notárske zápisnice), ako aj ich osvedčené odpisy sú verejnými listinami. Jedná sa o listiny vydané orgánmi verejnej moci (vykonávanie notárskej činnosti je výkonom verejnej moci) ako aj o listiny, ktoré sú osobitným predpisom vyhlásené za verejné, ktoré potvrdzujú to, čo sa v nich osvedčuje, alebo potvrdzuje, ak nie je preukázaný opak. Takto notárska zápisnica poskytuje klientovi vysokú úroveň právnej istoty a ochrany.

Uvedené zjednodušene znamená známe „Čo je písané, to je dané.“ To, čo obsahuje notárska zápisnica sa teda považuje za potvrdené a dané. Ak niekto tvrdí opak, musí túto skutočnosť dokázať, teda musí uniesť dôkazné bremeno.