Notár spisuje a vydáva listiny o právnych úkonoch, teda aj všetky typy zmlúv. Jedná sa o podstatu notárskej činnosti. Pri týchto úkonoch dochádza naplneniu hesla slobodného notárstva latinského typu: „lex est, quod notamus“ (zákon je to, čo je napísané).

Notár vystupuje ako právny poradca. Notár formuluje v súlade s požiadavkami klienta právne vety, pričom požiadavkám klientov dáva zákonom predpísanú formu, a zodpovedá za výsledok svojej práce, teda že výsledok jeho postupu je v súlade s právom. Zmluvy o prevode nehnuteľností spísané vo forme notárskej zápisnice zapisuje katastrálny úrad v skrátenej, 20 – dňovej lehote.

Takto spisujeme najmä tieto druhy zmlúv:

 • kúpne,
 • darovacie,
 • zámenné,
 • zaopatrovacie,
 • zmiešané zmluvy, ktoré obsahujú prvky viacerých zmluvných typov
 • zmluvy o zriadení vecného bremena,
 • zmluvy o zrušení vecného bremena,
 • zmluva o pôžičke,
 • zmluva o prevode vlastníctva bytu,
 • nájomná zmluva,
 • zmluva o budúcej kúpnej zmluve,
 • iné podľa potreby klienta.