V súvislosti so spisovaním zmlúv o prevode nehnuteľností (pozemkov, stavieb, bytov) a vysporiadania pozemkov poskytujeme zastupovanie v katastrálnom konaní. Zmluvu spolu s návrhom na povolenie vkladu do katastra nehnuteľností doručíme na príslušný kataster a v prípade potreby vykonávame ďalšie úkony potrebné k zápisu do katastra nehnuteľností. Týmto odbremeníme klienta, ktorému bude doručené až rozhodnutie o povolení vkladu.