Notárskou činnosťou je:

  • spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch,
  • osvedčovanie právne významných skutočností,
  • konanie vo veciach notárskych úschov,
  • konanie vo veciach notárskych centrálnych registrov,
  • činnosť osvedčujúcej osoby.

Notársku činnosť môže vykonávať len notár.

V súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže notár fyzickým osobám a právnickým osobám:

  • poskytovať právne rady,
  • spisovať iné listiny,
  • vykonávať správu majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku, ak zákon neustanovuje inak,
  • poskytovať zastupovanie v katastrálnom konaní.